Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Skarnhålan   


Insamlingsstiftelsen Naturarvet är stolta presentatörer av - Skarnhålans gammelskog!

Skarnhålans gammelskog rymmer inom sina 40 ha inte mindre än 24 ha nyckelbiotop och har en genomsnittlig ålder om 135 år. Vissa bestånd har en snittålder på över 160 år. Det är till stor del barrnaturskog med inslag av lövrika partier och med ädellöv i de sydliga branterna. I norra delen, som enkelt nås via en stig från en parkering, ligger Röda berget och natura 2000 området Stora Skarnhålan som ingår i Risvedens agkärr.

Centralt ligger den östra soliga viken av den lilla sjön Gravlången, som erbjuder fin rastplats för de fikasugna. Här finns också det 4 ha stora biotopskyddsområde som redan har skydd sedan 20 år. I söder sluttar och kastar sig landskapet genom nyckelbiotopen i branter och avsatser från höjden 145 möh ner till Svällebäck 80 möh, som gör denna del lite mer utmanande att gå i. Det stora inslaget av ekar och andra lövträd samt de fina utsikterna från avsatserna gör besöket väl värt en liten utmaning.

Skarnhålans gammelskog gränsar i väster till Eklidens naturreservat. Väster om Ekliden ligger Iglekärrs gammelskog och väster om den ligger Solliden som snart införlivas i Naturarvets fastighetsinnehav i denna fantastiskt fina del av Risveden, bara 4 mil norr om Göteborg. Bara i Skarnhålans gammelskog har ca 50 naturvårdsarter noterats, varav hälften rödlistade. Sammantaget med de olika typer av skyddsvärd skog som finns här gör Skarnhålans gammelskog till det område som har allra högst naturvärde i hela Risveden.

Vi har ett insamlingsmål om 4,2 miljoner kr som vi ska nå senast 30/6 2019. Vi har redan en grundpott med insamlade medel om ca 2 miljoner från tidigare år. Bl.a. fick vi en stor aktiegåva av en enskild givare i december om närapå 2 miljoner kr. Var med nu och ge en rivstart på den nya insamlingen för Skarnhålans gammelskog som vi startar upp idag på Biologiska mångfaldens dag den 22/5 2018!

Gåvor

254

Insamlat

628 797 SEK

Snittgåva

2 476 SEK

Insamlingsmål

2 200 000 SEK

628 797 SEK
0% 50% 100%
4 The Future

4 The Future

Boddas minne

Boddas minne

Görans minne

Görans minne

LISA 30TUSEN.

LISA 30TUSEN.

Saving forest, buy some trees

Saving forest, buy some trees

Scarlett's Skog

Scarlett's Skog

SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393